Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 149 од 13.08.2018 објавени се следните прописи:

  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ИКТ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА, ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА, ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ Н
  • ОДЛУКА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТИНИОТ РИЗИК
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОВИТЕ И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА БАНКИТЕ И БЕЛЕШКИТЕ КОН ТИЕ ИЗВЕШТАИ
  • РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ХРАНА КОЈА СОДРЖИ ИЛИ СЕ СОСТОИ ОД ЛИСТОВИ БЕТЕЛ (PIPER BETLE) ОД БАНГЛАДЕШ (*)
  • ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...