Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 133 од 19.07.2018 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН
  • ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА НАТО „КФОР“ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО
  • ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРИСТАПНИОТ ПРОЦЕС ЗА ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО
  • ОДЛУКА ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
  • ОДЛУКА ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И ВРЕДНОСТА НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛ ВО ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО СТРУМИЦА
  • ОДЛУКА ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 41-6496/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“
  • ОДЛУКА ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ СО БР. 41-6502/1 ОД 22.8.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...