Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 41 од 18.02.2019 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРИЦА“ С.БЕЛЧИШТА, ОПШТИНА ДЕБАРЦА ОД ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВРОПОРЦ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГОРИЧАНКА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „НИКОЛА КАРЕВ“ – ОХРИД
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „GEOEX 19“, ВО РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „DINAMIC FRONT IV/19- 1“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ, ,,СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2019 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
  • ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ГРУЗИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ИНОВАЦИИ

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...