Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 79 од 27.06.2017 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „DRAGON RIDE“
  • ЛИСТИ НА СТОКИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА ЗА КОИ ЌЕ СЕ КОРИСТИ ПРИНЦИПОТ НА РАСПРЕДЕЛБА „ПРВ ДОЈДЕН, ПРВ КОРИСНИК“ (FIRST COME, FIRST SERVED), ОД ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, УКРАИНА, НОРВЕШКА И ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА
  • РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ
  • ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...