Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 230 од 24.09.2020 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО МОРАНИ, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
  • ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ „ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТИРЗ ТЕТОВО ПОМЕЃУ ДРУШТВОТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД ТЕТОВО И КИЕЛ НМК ДООЕЛ ЖЕЛИНО
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ЗА 2019 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...