ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

информација/соопштение 


Во Службен весник на РСМ број 263 од 04.11.2020 година е објавена  
Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од зараз-ната болест  COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CоV-2, случаите и временскиот период на нивна примена.
 

Со почит, 

ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
Бул. Партизански одреди 29, 1000 Скопје
www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 21 од 27.01.2021 објавени се следните прописи:

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
  • ЗАКОН ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2021 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
  • ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ПРИ СОУ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ МАКЕДОНСКИ БРОД
  • ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ ПРИ СОУ „МИТКО ПИНЏУКЛИСКИ“ КРАТОВО
  • ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ СТРУГА
  • ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ БИТОЛА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...