излезе од печат најновото издание на законот за јавните набавки

Што да очекувате со новиот Закон за јавните набавки, и како да се подготвите за соодветна примена на одредбите од истиот.  Нарачајте го новото издание на Законот за јавните набавки – по цена од 399.00 денари со вклучен ДДВ во издание на ЈП Службен весник на РСМ. 
 

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 13 од 17.01.2020 објавени се следните прописи:

  • УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНОВАНИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ И НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ЗА 2020 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ И ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНОВАНИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОС НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ И НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ – ГОСТИВАР ЗА 2020 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА КАТНИ МОНТАЖНИ ГАРАЖИ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - КОМПЛЕКС КЛИНИКИ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ – СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА СВЕТСКА БАНКА- МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА КОРПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
  • ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО БИЉАНОВЦЕ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА КУМАНОВО
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕ

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...