Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 93 од 21.05.2018 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИЗВОР“, ОПШТИНА КИЧЕВО ОД ДРУШТВОТО ЗА ГЕОЛОШКИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА, ИЗВЕДБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНИ БУНАРИ, ГЕОЛОШКИ КОНСАЛТИНГ ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ БИТОЛА ДООЕЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ ЛОИС-ГЕМСТОНЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.СТРЕЛЦИ, КИЧЕВО
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ -УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ФАРМА ЗА КОКОШКИ) КО КОРОШИШТА ЏЕПИН, ОПШТИНА СТРУГА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО ГЛУВО БРАЗДА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...