Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 114 од 21.08.2017 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКA ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“–СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКA ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКA ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“–СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНАТА ДОБИВКА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО
  • ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...