(08.12.2006 - ЗАГРЕБ - ХРВАТСКА)

ПОСЕТА НА НАРОДНЕ НОВИНЕ И САЕМОТ НА КНИГАТА

Делегација на ЈП Службен весник на РМ, во состав: Тони Трајанов - Директор, Билјана Цветановска - Раководител на Секторот за нормативно-правни работи, управување со човечки ресурси и општи работи, Митре Стојановски - Раководител на Секторот за Финансиско материјално работење, претплата и оглси и Андон Стефановски - Помошник раководител на Секторот за издавачка дејност - Редакција и компјутерска обработка на податоци, на 8 декември 2006 година, престојуваше во посета на Издавачот на Службениот весник на Република Хрватска - Народне Новине.