КАКО ДА СЕ ОБЈАВАТ НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ

Сите неважечки документи утврдени во ТАРИФАТА за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република Македонија“ се објавуваат во службеното гласило „Службен весник на РМ“ на начин како што е подулу дадено како пример за неколку неважечки документи, а тоа значи дека истит начин важи и за останатите неважечки документи односно на ист образец со тоа што се наведува соодветниот документ.
Цената за објавување е дадена во погоре споменатата ТАРИФА и истата може да се плати на еден од следниве начина и тоа:ТАРИФА

Oд 1 април 2014 год., во сите градови во Република Македонија, започнува едношалтерски систем за објава на изгубен и започнување постапка за нов личен документ, од едно место, само на шалтерите во управните служби на МВР. Со оваа поедноставена постапка, граѓаните ќе можат да извршат и уплата и објава за неважечки документ за: лична карта, пасош, возачка дозвола и сообраќајна дозвола  на шалтерите на МВР  и веднаш да ја започнат постапката за вадење на нов документ.