ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

Овластени лица за контакт:

Елисавета Јаневска и Снежана Кузмановска

ЈП Службен весник на РСМ
бул. Партизански Одреди бр. 29
П.фах 51
1000 Скопје

тел. +389-2-5512411
факс. + 389-2-5512401

e-mail: spijk@slvesnik.com.mk
web: www.slvesnik.com.mk