Инсталација на Кориснички Сертификат Реиздавање на Кориснички Сертификат

Драјвер за работа на Gemalto .Net Токен за 32-битен Windows:
IDGo800_Minidriver_32.msi

Драјвер за работа на Gemalto .Net Токен за 64-битен Windows:
IDGo800_Minidriver_64.msi