СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Прописи кои се однесуваат на надлежноста на ЈП Службен весник на РСМ, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило се:

Устав на Република Македонија

Амандмани XXXIII, XXXIV, XXXV И XXXVI на Уставот на Република Македонија

Законот за Јавните претпријатија (Редакциски пречистен текст)

Законот за објавување на законите и на другите прописи и акти во “Службен весник на РМ“ (Редакциски пречистен текст)

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер


Одлука за утврдување на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

Барање за слободен пристап на Информации од Јавен карактер Основни податоци за контакт