(17.02.2014)
ГЛАСИЛОТО е вистинска историска и јазична ризница

Интервју на директорот на ЈП Службен весник на Република Македонија за Нова Македонија