(11.06.2015) 

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

Спорот за името меѓу Грција и Македонија

„Предизвикот е голем кога се истражува ваква тема. Овој вид истражување бара голема посветеност и морална сила, многу време и голема упорност да се влезе и на затворени места. Истрaжувањата на спорот ниту започнува, ниту завршува со овој проект. Добро е што студентите се вклучуваат во барање излез од постојната состојба, бидејќи тие имаат предност во однос на другите - младоста и времето.“

Скопје, 2008 - Проф. Светомир Шкариќ

Со почит,
ЈП Службен весник на РМ
tel.: +389-2-55-12-400
fax: +389-2-55-12-401
www.slvesnik.com.mkpretplata@slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk