(30.06.2015) 

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Лексикон на поими во јавните набавки (2009) –  400денари

ПАКЕТ ЦЕНА

Збирка на закони (за градење, за градежно земјиште, за просторно и урбанистичко планирање, за постапување со бесправно изградени објекти)  со подзаконски акти (2011)  за само 95 денари


Нашите изданија  можете да ги нарачате на pretplata@slvesnik.com.mk или да ги 
купите  во  книжарницата на  ЈП Службен весник на РМ во МКЦ, Студентски збор и Алби

Со почит,

ЈП Службен весник на РМ
tel.: +389-2-55-12-400
fax: +389-2-55-12-401
www.slvesnik.com.mk
pretplata@slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk