ЛИЧНА КАРТА И ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

ЈП Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. Скопје бул. Партизански Одреди бр. 29 П.фах 51 1000 Скопје.

тел. +389-2-5512400
факс. + 389-2-5512401

e-mail: contact@slvesnik.com.mk
web: www.slvesnik.com.mk

ЕДБ: 4030987108771
300000000188798 - Комерцијална банка АД,
320000000077509 - Централна Кооперативна Банка АД,
210040548570186 - Тутунска банка АД,
240010001812328 – Универзална инвестициона банка АД,
290100000091129 – ТТК банка АД,
200001876134610 – Стопанска банка АД. Скопје
370011100167674 – Еуростандард банка АД,
250031000101004 - Шпаркасе банка АД.
270040548570290 - Халкбанка АД. 

Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. - Скопје е основано со Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија“ (“Сл.весник на РМ“, бр.56/99 од 31 август 1999 година), како правен следбеник на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје.

Основна дејност на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. – Скопје е објавувањето на законите, другите прописи и акти во “Службен весник на Република Северна Македонија“, како и издавањето на службеното гласило “Службен весник на Република Северна Македонија“, како дејност од јавен интерес.

Објавувањето на законите, другите прописи и акти се врши во печатена и во електронска форма.Изданието“Службен весник на Република Северна Македонија“ се печати и се објавува на македонски јазик, а од 2002 година законите се објавуваат и на друг службен јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните што припаѓаат на заедниците во РМ.

Содржината на службеното гласило “Службен весник на РСМ“ ги опфаќа следните делови:
· Службен дел: национална легислатива, Одлуки на Уставниот суд;
· Огласен дел: објави на судски огласи, нотарски огласи, јавни повици за тендери, објави на други акти од причини на транспарентност и сл.;
· Меѓународни договори (мултилатерални и билатерални);
· Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана од Европската унија   и
· Резолуции на Советот за безбедност на ООН со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поедици. 

Финансирањето на претпријатието е од сопствени средства.
Претпријатието нуди два вида на претплата на службеното гласило “Службен весник на РСМ“: претплата на печатеното издание и на електронското издание. Печатената верзија на текстовите е единствена службена верзија што е правно-обврзувачка.

Вработените во претпријатието ја вршат целата подготвителна работа за печатењето (проверка на текстот, корeгирање, форматирање за печатење и сл.). Правните акти за објавување во “Службен весник на РСМ“ се доставуваат до претпријатието во печатена и во електронска верзија и истите, по правило, се објавуваат во првиот нареден број на „Службен весник на Република Северна Македонија“, ако се доставени за објавување во пропишаниот рок.

ЈП Службен весник на РСМ е член на Европскиот форум на службените весници при што остварува успешна соработка со oвластените издавачи на службените весници на земјите од регионот, како и пошироко, што е од особено значење за размената на искуства.