Заштита на укажувачи

ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Согласно со член 4 став (3) од Законот за заштита на укажувачи, во институцијата, односно правното лице каде нема овластено лице за прием на пријави од укажувачи, заштитено внатрешното пријавување се врши до раководното лице на институцијата, односно правното лице на начин односно во форма утврдена со ставот (2) на овој член.  

ДИРЕКТОР
Дејанчо Цветановски
dejanchoc@slvesnik.com.mk


 
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ (бр.196-10.11.2015) Преземи PDF

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ (бр.35 - 23.02.2018) Преземи PDF

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ (бр.257 - 29.10.2020) Преземи PDF

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР (бр.46 - 08.03.2016) Преземи PDF

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ (бр.46 - 08.03.2016) Преземи PDF

Scroll to top