Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 112 од 19.06.2018 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОГРАМИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2018 ГОДИНА ДО 2020 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА
  • ОБЈАВА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
  • УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ ОДОБРЕНИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ
  • УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ ЗЕМЕНИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...