(11.05.2012)

ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ – НОВ ПРОЕКТ

ЈП „Службен весник на РМ“ на прес конференција, одржана на 11.05.2012 година на јавноста и го претстави својот најнов проект...

(13.09.2011)

ВИРТУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА СО НОТАРИТЕ И СО ИЗВРШИТЕЛИТЕ

ЈП Службен весник на РМ успешно продолжува да го надградува својот пионерски пат...

(05.05.2011)

НОВИНИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ И УСЛУГИ ПРЕКУ Е-ТРГОВИЈА

(02.11.2011)

ПРОМОВИРАН ПРОЕКТ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА СЛУЖБЕНИТЕ ВЕСНИЦИ ИЗДАДЕНИ ВО ПЕРИОД ОД 1945 ДО 2010 ГОДИНА

Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија како институција од јавен интерес...

(11.01.2010)
ОТВОРАЊЕ НА ИНФО – ЦЕНТАРОТ

Со денешното отворање на Инфо – центарот, се прави чекор повеќе кон поголемата информираност на граѓаните за легислативата во Република Македонија, и истиот пред се е наменет за заинтересирани граѓани кои ќе можат бесплатно да пристапат до целосната дигитална (електронска) база на прописи од 1945 до денес,...