ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Ц.О. СКОПЈЕ

бул. Партизански oдреди 29, Поштенски фах 51,
1000 Скопје, Северна Македонија,
тел +389-2-5512400, факс +389-2-5512401

ЕДБ: 4030987108771
ЕМБС: 4054857
300000000188798 - Комерцијална банка а.д,
320000000077509 - Централна Кооперативна Банка а.д,
210040548570186 - Тутунска банка а.д,
240010001812328 – Универзална инвестициона банка а.д,
290100000091129 – ТТК банка а.д,
200001876134610 – Стопанска банка а.д, Скопје
370011100167674 – Еуростандард банка а.д,
270040548570290 – Халкбанк а.д. 
250031000101004 – Шпаркасе банка а.д. 

 

contact@slvesnik.com.mk