ТЕНДЕРИ

ЈП Службен весник на Република Македонија има објавено технички дијалог за набавка на услуга за печатење и дистрибуција на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2019 година. Истиот можете да го подигнате од ЕЈСН на следниот линк