Извештаи кои содржат показатели за финансиското работење за ЈП „Службен весник на Република северна Македонија“

Годишен извештај за 2018  година

1. Биланс на состојба за 2018 година

2. Биланс на Успех за 2018 година
3. Финансиски извештај за 2018 година

Годишен извештај за 2017 година 

1. Биланс на состојба за 2017 година
2. Биланс на Успех за 2017 година

3. Финансиски извештај за 2017 година

Тримесечни извештаи за 2019 година

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РСМ за периодот јануари - март 2019 година

 

Тримесечни извештаи за 2018 година

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот јануари - март 2018 година

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот април - јуни 2018 година

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот јули - септември 2018 година

- Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот октомври - декември 2018 година