Извештаи кои содржат показатели за финансиското работење за ЈП „Службен весник на Република Македонија“

Годошни извештани

1. Биланс на состојба за 2017 година
2. Биланс на Успех за 2017 година

3. Финансиски извештај за 2017 година

Тримесечни извештани 

1. Тримесечен извештај за работењето на ЈП Службен весник на РМ за периодот јануари - март 2018 година