ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТРИ

Хронолошкиот регистар ги опфаќа насловите на сите законски, подзаконски и други акти, објавeни во “Службен весник на Република Северна Македонија“ во тековната година.

Хронолошките регистри се скенирани во PDF формат.

Регистар за 1991 година (4.3 MB).

Регистар за 1992 година (4.6 MB).

Регистар за 1993 година (5.8 MB).

Регистар за 1994 година (5.3 MB).

Регистар за 1995 година (5.1 MB).

Регистар за 1996 година (3.9 MB).

Регистар за 1997 година (4.0 MB).

Регистар за 1998 година (4.9 MB).

Регистар за 1999 година (5.9 MB).

Регистар за 2000 година (6.8 MB).

Регистар за 2001 година (5.3 MB).

Регистар за 2002 година (5.6 MB).

Регистар за 2003 година (1.0 MB).

Регистар за 2004 година (1.1 MB).

Регистар за 2005 година (1.3 MB).

Регистар за 2006 година (1.1 MB).

Регистар за 2007 година (1.2 MB).

Регистар за 2008 година (1.6 MB).

Регистар за 2009 година (1.7 MB).

Регистар за 2010 година (2.1 MB).

Регистар за 2011 година (1.7 MB).

Регистар за 2012 година (2.2 MB).

Регистар за 2013 година (5.4 MB).

Регистар за 2014 година (5.4 MB).

Регистар за 2015 година (5.4 MB).

Регистар за 2016 година (2.5 MB).

Регистар за 2017 година (2.3 MB).

Регистар за 2018 година (3 MB).