ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

информација/соопштение 

Почитувани претплатници,
Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија” за време на вонредна состојба, Ве информираме дека издавањето на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ и објавувањето на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за време на траењето на вонредната состојба ќе се ВРШИ САМО ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА. 
Изданија за 2020 година во електронска форма
Од таа причина на сите активни претплатници кои службеното гласило го добиваат во печатена форма, ќе им се овозможи непречен пристап до изданието во целост во електронска форма како и пристап преку мобилната апликација за што е потребно во најкраток можен рок да ги доставите следниве податоци кои треба да бидат во согласност со бројот на претплати на печатеното издание:
- назив на фирма,
- име и презиме на корисникот,
- е-маил адреса.

Податоците пратете ги на следниот е-маил pretplata@slvesnik.com.mk
Телефон за контакт:
Централа - 02-55-12-400
Служба за претплата - 02-5512421; 02-5512422; 02-5512426; 02-5512427

Ви благодариме на разбирањето.

Со почит,
ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
Бул. Партизански одреди 29, 1000 Скопје
www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 134 од 22.05.2020 објавени се следните прописи:

  • УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
  • УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
  • УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
  • УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
  • ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
  • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДРЖАВЕН КАРАНТИН НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВРАТЕНИ ОД СТРАНСТВО СО ХУМАНИТАРНИ ЛЕТОВИ ИЛИ КОНВОИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЛИЦАТА НЕЕВИДЕНТИРАНИ ВО МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПОСЕБНА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...