излезе од печат најновото издание на законот за јавните набавки

Што да очекувате со новиот Закон за јавните набавки, и како да се подготвите за соодветна примена на одредбите од истиот.  Нарачајте го новото издание на Законот за јавните набавки – по цена од 399.00 денари со вклучен ДДВ во издание на ЈП Службен весник на РСМ. 
 

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 79 од 18.04.2019 објавени се следните прописи:

  • ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ИСКАЖАНАТА НАМЕРА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРВИЧЕН РАЗГОВОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА БАРАТЕЛ НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ НА ЗАПИСНИК ЗА СПРОВЕДЕН РАЗГОВОР ВО ВРСКА СО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ, ОБРАЗЕЦОТ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПРИЕМ НА УСНО БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И ДОТУР
  • РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ВО ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...