Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 212 од 20.11.2018 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИСЛЕШЕВО ВОН Г.Р., ОПШТИНА СТРУГА
  • ОДЛУКА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕКСПОНАТИТЕ ОД НАЦИОНАЛНИОТ АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СО МУЗЕЈ - СОФИЈА И ОД НАРОДНИОТ МУЗЕЈ БЕЛГРАД КОИ ЌЕ БИДАТ ПРЕЗЕНТИРАНИ НА ИЗЛОЖБАТА „100 ГОДИНИ ТРЕБЕНИШТЕ“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
  • ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО–ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО–ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА НЕПРОФИТНА РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
  • ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/1000 НА СОВЕТОТ ОД 16 ЈУЛИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2016/1693 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИСИС (ДАЕШ) И АЛ КАЕДА И ЛИЦА, ГРУПИ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО НИВ

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...