Р.бр. Изданија Цена
  денари
 1 ПРИРАЧНИК за ПРИМЕНА на ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1500,00
2МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двaесеттите години од XX век м-р Митко Јованов 500,00
3СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект –800,00
4МЕЃУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р Звонимир  Јанкуловски1300,00
5КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА - Бранислав Симоновиќ - Методија Ангелески - Душко Стојановски 1000,00
6ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (редакциски пречистен текст),45,00
7УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА на македонски и на англиски јазик  (во една книга), голем формат200,00
8ЗБИРКА НА ЗАКОНИ (за градење, за градежно земјиште, за просторно и урбанистичко планирање, за постапување со бесправно изградени објекти) со подзаконски акти  - редакциски пречистен текст – 95,00
9ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ400,00
10ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА Димитар Ѓеорѓиевски - со вовед,коментар и обрасци –1000,00
11 ЗАКОН ЗА ПРОЦЕНА Томе Велковски - со вовед, коментар и прилози – 600,00
12ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ  (редакциски пречистен текст) 30,00
13ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ (со подзаконски акти) (редакциска збирка)         200,00
14ЗА­КОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО50,00
15ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (редакциска збирка)  150,00
16 а)ЗБИР­КИ НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЛО­КАЛ­НА­ТА САМОУПРАВА I кни­га – (Законите за: локалната са­мо­у­пра­ва; те­ри­торијална организација на ло­кал­на­та са­мо­уп­ра­ва; за градот Скопје; фи­нан­си­ра­ње­ на еди­ни­ци­те на ло­кал­на­та самоуправа и Законот за ло­кал­ните из­бо­ри – редакциски пречистен текст)           28,00
б)II кни­га – (Законите за: комуналните та­кси; да­­но­ците на имот; угостителска деј­ност; ту­рис­тич­ка деј­ност и Законот за вршење на за­на­ет­чиска дејност) 22,00
в)III кни­га – (За­коните за: основното обра­зо­ва­ние; средното об­ра­зо­ва­ние; заш­ти­та на децата и Законот за со­ци­јал­ната заш­тита – редакциски пречистени текстови) 25,00
г)IV кни­га – (Закон за управување со от­па­дот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на ам­би­­ент­ни­от во­здух)25,00
д)КОМП­ЛЕТ ОД ЧЕТИРИТЕ КНИГИ - ЗБИР­­КИ НА ЗАКОНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛО­КАЛ­НА­ТА САМОУПРАВА100,00
17ЗБИР­КА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО80,00
18ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ15,00
19ЗАКОН ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА10,00
20ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА200,00
21ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО - пречистен текст – 25,00
23ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА - пречистен текст –15,00
24ЗБИРКА НА ЗАКОНИ: -За судовите -За судскиот буџет -За судскиот совет -За платите на судиите -За судска служба (редакциски пречистени текстови)40,00

* цените се со пресметан ддв

Нарачајте online