Р.бр. Изданија Цена
  денари
 1 ПРИРАЧНИК за ПРИМЕНА на ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1500,00
2МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЈА НА БАЛКАНОТ (1919-1933) Погледите на Германија за македонското прашање и изгледите за негово решавање како најголем проблем на Балканот во двaесеттите години од XX век м-р Митко Јованов 500,00
3СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА - студентски проект –800,00
4МЕЃУНАРОДНИ ЧОВЕКОВИ ПРАВА - Д-р Звонимир  Јанкуловски1300,00
5КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА - Бранислав Симоновиќ - Методија Ангелески - Душко Стојановски 1000,00
6ЗАКОН ЗА ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА200,00
7УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА на македонски и на англиски јазик  (во една книга), голем формат200,00
8ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО80,00
9ЛЕКСИКОН НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ400,00
10 ЗАКОН ЗА ПРОЦЕНА Томе Велковски - со вовед, коментар и прилози – 600,00

* цените се со пресметан ддв

Нарачајте online