ТАРИФА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Р.бр. ТИП НА ОГЛАС ШИФРА ЦЕНА
ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ
1. ПРОМЕНА ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР (направни лица) 502 230,00
2. ДРУГИ ОГЛАСИ ЗА ПРЕТПР. и ТД (повикување поранешни содруж. акционери при поделба-спојување на друштва,предбележба и друго) 509 270,00
3. ЈАВНИ ПОВИЦИБАРАЊА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ(за објавена една страна во весникот) 601 5.000,00
4. ИЗМЕНА- ИСПРАВКА (КОРЕКЦИЈА) (за објавена една страна во весникот) 603 5.000,00
5. ЛИСТА НА ЛЕКОВИ (за објавена една страна во весникот) 604 5.000,00
6. ЦЕНОВНИК-ТАРИФНИК(за објавена една страна во весникот) 605 5.000,00
7. ОДЛУКА-И (за објавена една страна во весникот) 608 5.000,00
8. ПРАВИЛНИК (за објавена една страна во весникот) 609 5.000,00
9. КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР – СПОГОДБА НА НИВО НА РАБОТОДАВЕЦ (за објавена една страна во весникот) 610 2.500,00
10. СООПШТЕНИЕ,ИЗВЕСТУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот) 612 2.500,00
11. РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТ.СО РАБОТА НА НОТАРИ (за објавена една страна во весникот) 613 2.500,00
12. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА НОТАРИ(за објавена една страна во весникот) 614 2.500,00
13. КОНКУРС за полагање нотарски испити (за објавена една страна во весникот) 615 2.500,00
14. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ( за објавена една страна во весникот) 617 2.500,00
15. СТАТУТ-И, СТАТУТАРНА ОДЛУКА(за објавена една страна во весникот) 618 2.500,00
16. КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТАРИ(за објавена страна во весникот) 620 5.000,00
17. ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО 621 230,00
18. ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО 622 230,00
19. ЈАВНАОБЈАВА НА ИЗВРШИТЕЛИ (за објавена една страна во весникот) 623 5.000,00
20. ОТВОРЕН-И ПОВИК-ЦИ (за објавена една страна во весникот) 628 5.000,00
21. ПОНИШТУВАЊЕ,ПОВЛЕК.СТОРНО (за објав.една страна во весникот) 629 5.000,00
22. МЕЃУНАР. КОНКУРС, ПОВИК(за објавена една страна во весникот) 630 5.000,00
23. ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ И ДР. (за објавена една страна во весникот) 634 5.000,00
24. ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ПУРИ И ЦИГАРИЛОСИ (за објавена една страна во весникот) 635 5.000,00
25. ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИ 636 2.000,00
26. ПЛАН, СПОГОДБА ЗА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ, СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот) 640 2.500,00
27. ОГРАНИЧЕН ПОВИК (за објавена една страна во весникот) 641 5.000,00
28. ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕКСТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот) 642 5.000,00
29. ПЛАН, СПОГОДБА ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот) 643 2.500,00
30. РЕШЕНИЕИ ДРУГИ ОГЛАСИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА (за објавена една страна во весникот) 644 5.000,00
31. Овластување за ПП заштита (согласно член 45 и 47 од Законот за пожарникарство) 645 330,00
32. СУДСКИ ОГЛАС-И 700 230,00
33. ЛИКВИДАЦИЈА 701 270,00
34. СТЕЧАЈ 702 150,00
35. СУДСКИ ОГЛАС ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА-ЛИЦИТАЦИЈА 706 230,00
36. РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 709 500,00
37. НОТАРСКИ ОГЛАСИ (за катастарско земјиште) 801 230,00
38. ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОГ 802 350,00
39. ОБЈАВА ЗА ИЗВРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОГ 803 350,00
40. ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОГСО ПОПИС И ОПИС НА ЗАЛОЖНАТА СТВАР(за објавена една страна во весникот) 804 2.500,00
41. НОТАРСКИ ОГЛАСИ ЗА ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА 805 230,00
42. ПРЕСТАНОК ЗА ВРШЕЊЕ САМОСТОЈНА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 200 75,00
ОБЈАВУВАЊЕНА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ
1. ЛИЧНИ КАРТИ 100 60,00
2. ПАСОШИ -за државјани на РМ со живеалиште во земјата -за државјани на РМ со живеалиште во странство * 101 75,00 (3,8 EUR)
3. ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА 102 40,00
4. РАБОТНА КНИШКА 103 40,00
5. ВОЕНА КНИШКА 104 40,00
6. ЧЕКОВНА КАРТИЧКА 105 40,00
7. СВИДЕТЕЛСТВО-А 106 40,00
8. УЧЕНИЧКА КНИШКА 107 40,00
9. ИНДЕКС 108 40,00
10. ДОЗВОЛА ЗАОРУЖЈЕ 109 100,00
11. ДИПЛОМА 110 40,00
12. СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА 111 40,00
13. ЛЕГИТИМАЦИЈА, КНИШКА И ДР. 112 40,00
14. ШТЕДНА КНИШКА 113 40,00
15. ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 114 40,00
16. УВЕРЕНИЕ 115 40,00
17. ДЕВИЗНА ШТЕДНА КНИШКА 116 40,00
18. ДАНОЧНА КАРТИЧКА 117 75,00
19. ДОЗВОЛА ( други видови) 118 75,00
20. ЦЕМТ ДОЗВОЛА 119 75,00
21. АДР ДОЗВОЛА, ПОТВРДА 120 75,00
22. СЕРТИФИКАТ 121 115,00
23. ПОЛИСА 122 40,00
24. ОРУЖЕН ЛИСТ 125 100,00
25. РЕШЕНИЕ-ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 301 75,00
26. ПЕЧАТИ (ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ, ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ, ФАКСИМИЛ) 401 115,00

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
Претседател, Лазо Трпков

* Доколку се уплатува во странство, а поради трошоци за банкарска провизија, цената изнесува 3.8 евра, а доколку се уплатува во РМ цената е 75,00 денари.