ТАРИФА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Р.бр.ТИП НА ОГЛАСШИФРАЦЕНА
ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ
1.ПРОМЕНА ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР (направни лица)502230,00
2.ДРУГИ ОГЛАСИ ЗА ПРЕТПР. и ТД (повикување поранешни содруж. акционери при поделба-спојување на друштва,предбележба и друго) 509 270,00
3.ЈАВНИ ПОВИЦИБАРАЊА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ(за објавена една страна во весникот)6015.000,00
4.ИЗМЕНА- ИСПРАВКА (КОРЕКЦИЈА) (за објавена една страна во весникот) 603 5.000,00
5.ЛИСТА НА ЛЕКОВИ (за објавена една страна во весникот)6045.000,00
6.ЦЕНОВНИК-ТАРИФНИК(за објавена една страна во весникот)6055.000,00
7.ОДЛУКА-И (за објавена една страна во весникот)6085.000,00
8.ПРАВИЛНИК (за објавена една страна во весникот)6095.000,00
9.КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР – СПОГОДБА НА НИВО НА РАБОТОДАВЕЦ (за објавена една страна во весникот) 610 2.500,00
10.СООПШТЕНИЕ,ИЗВЕСТУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот)612 2.500,00
11.РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТ.СО РАБОТА НА НОТАРИ (за објавена една страна во весникот)613 2.500,00
12.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА НОТАРИ(за објавена една страна во весникот) 614 2.500,00
13.КОНКУРС за полагање нотарски испити (за објавена една страна во весникот) 615 2.500,00
14.ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ( за објавена една страна во весникот)6172.500,00
15.СТАТУТ-И, СТАТУТАРНА ОДЛУКА(за објавена една страна во весникот) 618 2.500,00
16.КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТАРИ(за објавена страна во весникот) 620 5.000,00
17.ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО621230,00
18.ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО622230,00
19.ЈАВНАОБЈАВА НА ИЗВРШИТЕЛИ (за објавена една страна во весникот)6235.000,00
20.ОТВОРЕН-И ПОВИК-ЦИ (за објавена една страна во весникот)6285.000,00
21.ПОНИШТУВАЊЕ,ПОВЛЕК.СТОРНО (за објав.една страна во весникот)6295.000,00
22.МЕЃУНАР. КОНКУРС, ПОВИК(за објавена една страна во весникот)6305.000,00
23.ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ И ДР. (за објавена една страна во весникот) 6345.000,00
24.ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ПУРИ И ЦИГАРИЛОСИ (за објавена една страна во весникот)6355.000,00
25.ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИ 636 2.000,00
26.ПЛАН, СПОГОДБА ЗА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ, СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот) 640 2.500,00
27.ОГРАНИЧЕН ПОВИК (за објавена една страна во весникот) 641 5.000,00
28.ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕКСТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот) 6425.000,00
29.ПЛАН, СПОГОДБА ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот) 643 2.500,00
30.РЕШЕНИЕИ ДРУГИ ОГЛАСИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА (за објавена една страна во весникот) 644 5.000,00
31.Овластување за ПП заштита (согласно член 45 и 47 од Законот за пожарникарство) 645 330,00
32.СУДСКИ ОГЛАС-И700230,00
33.ЛИКВИДАЦИЈА701270,00
34.СТЕЧАЈ702150,00
35.СУДСКИ ОГЛАС ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА-ЛИЦИТАЦИЈА706230,00
36.РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ709500,00
37.НОТАРСКИ ОГЛАСИ (за катастарско земјиште)801230,00
38.ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОГ802350,00
39.ОБЈАВА ЗА ИЗВРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОГ803350,00
40.ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОГ СО ПОПИС И ОПИС НА ЗАЛОЖНАТА СТВАР (за објавена една страна во весникот) 804 2.500,00
41.НОТАРСКИ ОГЛАСИ ЗА ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА805230,00
42.НОТАРСКА ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО (за објавена една страна во весникот)8062.500,00 
43.ПРЕСТАНОК ЗА ВРШЕЊЕ САМОСТОЈНА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 200 75,00
ОБЈАВУВАЊЕНА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ
1.ЛИЧНИ КАРТИ10060,00
2.ПАСОШИ -за државјани на РМ со живеалиште во земјата -за државјани на РМ со живеалиште во странство * 101 75,00 (3,8 EUR)
3.ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА10240,00
4.РАБОТНА КНИШКА10340,00
5.ВОЕНА КНИШКА10440,00
6.ЧЕКОВНА КАРТИЧКА10540,00
7.СВИДЕТЕЛСТВО-А10640,00
8.УЧЕНИЧКА КНИШКА10740,00
9.ИНДЕКС10840,00
10.ДОЗВОЛА ЗАОРУЖЈЕ109100,00
11.ДИПЛОМА11040,00
12.СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА11140,00
13.ЛЕГИТИМАЦИЈА, КНИШКА И ДР.11240,00
14.ШТЕДНА КНИШКА11340,00
15.ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА11440,00
16.УВЕРЕНИЕ11540,00
17.ДЕВИЗНА ШТЕДНА КНИШКА11640,00
18.ДАНОЧНА КАРТИЧКА11775,00
19.ДОЗВОЛА ( други видови)11875,00
20.ЦЕМТ ДОЗВОЛА11975,00
21.АДР ДОЗВОЛА, ПОТВРДА12075,00
22.СЕРТИФИКАТ121115,00
23.ПОЛИСА12240,00
24.ОРУЖЕН ЛИСТ125100,00
25.РЕШЕНИЕ-ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ30175,00
26.ПЕЧАТИ (ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ, ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ, ФАКСИМИЛ) 401 115,00

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
Претседател, Лазо Трпков

* Доколку се уплатува во странство, а поради трошоци за банкарска провизија, цената изнесува 3.8 евра, а доколку се уплатува во РМ цената е 75,00 денари.