Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 52 од 22.03.2018 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2018 ГОДИНА
  • ПРАВИЛНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ
  • ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР
  • СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА БР.01-765/1 ОД 30.1.2015 ГОДИНА
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЛИЦА СО НЕЗАКОНСКИ ПРЕСТОЈ
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 50 (А) ОД КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНО ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 56 ОД КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНО ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...