излезе од печат најновото издание на законот за јавните набавки

Што да очекувате со новиот Закон за јавните набавки, и како да се подготвите за соодветна примена на одредбите од истиот.  Нарачајте го новото издание на Законот за јавните набавки – по цена од 399.00 денари со вклучен ДДВ во издание на ЈП Службен весник на РСМ. 
 

Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РСМ" бр. 215 од 17.10.2019 објавени се следните прописи:

  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ВИДОВИТЕ НА ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ТРОШОЦИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПЛАТАТА НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА КОРИСНИЦИ ПО МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА РИБИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ, КАКО И ПОТРЕБНИТЕ ДОКАЗИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ
  • ПРАВИЛНИК ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРOT НА РЕПРОЦЕНТРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕПРОДУКТИВЕН И ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ОДНОСНО БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
  • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО, МЕДИЦИНСКИТЕ СЛУЖБИ НА АЕРОДРОМ, ОВЛАСТЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ И ОВЛАСТЕНИТЕ ЛЕКАРИ ПОЕДИНЦИ-АМЕ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ РАБОТИ НА ИНСПЕКТОР ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА МЕДИЦИНА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...