Најнови прописи

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 229 од 14.12.2018 објавени се следните прописи:

  • ОДЛУКА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ, ДЕЛОВЕН ПРОСТОР И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ВО ОБЈЕКТ 3.2, ЛАМЕЛА А, ЛАМЕЛА Б, ЛАМЕЛА В, ЛАМЕЛА Б1, ЛАМЕЛА Г И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ П1- КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВО СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОПШТИОТ АКТ
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2017 ГОДИНА ДО 31.12.2017 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА
  • УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ТРАНСФЕР И ТРАНСПОРТ НА БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

ВЕСТИ

(30.06.2015)

ПОНУДА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(12.06.2015)

НОВИНИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ШАМПИОНСКИ ПЕХАРИ ЗА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

 повеќе...
(11.06.2015)

ПОНУДА - СПОРОТ ЗА ИМЕТО МЕЃУ ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...
(20.04.2015)

ДЕНОВИ НА ПРАВНАТА ЛИТЕРАТУРА

 повеќе...
(24.03.2015)

ОД СЕГА И ОБЈАВАТА ЗА НЕВАЖЕЧКА ПАТНА ИСПРАВА ИЗГУБЕНА ВО СТРАНСТВО – ПРЕКУ КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РМ

 повеќе...
(15.09.2014)

ЕВРОПСКИ ФОРУМ НА СЛУЖБЕНИ ВЕСНИЦИ ВО ФРИБУРГ-ШВАЈЦАРИЈА

повеќе...